Workshop általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. által szervezett workshopra jelentkezők részére

 

 1. Fogalmak, rövidítések jegyzéke:

– Nonprofit Kft.: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (székhelye: 9825 Oszkó, Molnár Antal utca 4.; adószáma: 13935483-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-107189; képviseli: Kovács István, ügyvezető).

– Jelentkező: A Nonprofit Kft. által meghirdetett, ismeretterjesztő foglalkozásra jelentkező személy

– Workshop: olyan rendezvény, amelynek fő célja az, hogy a résztvevők egy közös problémát oldjanak meg, tapasztalatot cseréljenek, és a résztvevők ezen cél miatt vesznek részt a rendezvényen

 1. A workshopra jelentkezés folyamata, regisztrációs díj, a szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF meghatározza a Nonprofit Kft. által szervezett workshopok általános szerződési feltételeit.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, annak módosítása esetén a módosított rendelkezéseket a módosítást, illetőleg annak Nonprofit Kft. honlapján történő közzététel napját követő 15 naptól megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Egyedi megállapodás megkötésekor az ÁSZF-ben foglaltakat csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek.

A workshopon való részvétel minden esetben egy regisztrációs lap leadásával indul. A regisztrációs lap kitöltése és beküldése a Nonprofit Kft. által működtetett www.pannonhelyitermek.hu honlapon és/vagy a Nonprofit Kft. közösségi oldalán https://www.facebook.com/pannon.helyitermek található, kifejezetten az adott workshophoz létrehozott regisztrációs felületen lehetséges. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező, ennek hiányában a workshopon részt venni nem tud. A regisztrációs lapon szereplő adatok megváltozása esetén a Jelentkező köteles tájékoztatni a Nonprofit Kft-t a változást követő 10 naptári napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a Jelentkezőt jogsérelem éri, azért a Nonprofit Kft. nem elmarasztalható. A Jelentkező a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs díj összegét a jelentkezés részére történő elektronikus visszaigazolását követő 3 naptári napon belül a visszaigazolásban szereplő feltételekkel, az általa választott fizetési módon a Nonprofit Kft. részére megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs díj fizetési kötelezettségének nem, avagy késedelmesen tesz eleget, úgy a Nonprofit Kft. jogosult további következmények nélkül a jelentkezését a rendszeréből törölni.

A regisztrációs űrlap elektronikus beküldését követően a Nonprofit Kft. e-mail útján a Jelentkező által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben felhívja a Jelentkezőt arra, hogy a regisztrációs díj összegét a regisztrációs lapon kiválasztott fizetési mód igénybevételével fizesse meg a Nonprofit Kft. részére.

Regisztrációs díj: A Jelentkező az ajánlatban meghatározott mértékű díj megfizetésére köteles a Nonprofit Kft. részére az általa választott valamely fizetési módok (utalás, készpénzes megfizetés a Nonprofit Kft. irodájában – 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9. – avagy bankkártyás fizetés OTP Simple Pay alkalmazás használatával). A Nonprofit Kft. a Simple Pay alkalmazás használatával összefüggő tájékoztatást külön dokumentumként saját honlapján feltünteti.

A szerződés a Jelentkező és a Nonprofit Kft. között a regisztrációs díj megfizetésével jön létre, bankkártyás, illetőleg utalásos fizetési mód választása esetén a megfizetés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a regisztrációs díj összegét a Nonprofit Kft. bankszámláján jóváírták.

A workshop visszamondása fizetési kötelezettség nélkül: a Jelentkező regisztrációját fizetési kötelezettség nélkül legkésőbb a workshop kezdő időpontját megelőző 8 naptári napig mondhatja vissza. A visszamondás történhet a regisztráció során kapott lemondó űrlapon, e-mail útján ( címen), illetőleg a Nonprofit Kft. irodájában személyesen. Ilyen esetben a Nonprofit Kft. a regisztrációs díj összegét 30 naptári napon belül a megfizetés módjával egyező módon a Jelentkező részére visszafizeti.

A workshop visszamondása fizetési kötelezettséggel: a workshop kezdő napjához képest 7 naptári napon belüli lemondás esetén a regisztrációs díj nem jár vissza.

A szerződés teljesítésének helye: a Nonprofit Kft. által előzetesen az adott workshop helyszíneként meghirdetett ingatlan.

Közreműködő igénybevétele: A Nonprofit Kft. tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az adott workshop tematikájától függően megfelelő szakértelemmel rendelkező közreműködőt vesz igénybe, amelyet a Jelentkező kifejezetten elfogad.

 1. Panaszok kivizsgálása és kezelése

Panasz esetén a Jelentkező panaszát a e-mail címen közölheti a Nonprofit Kft-vel. A Nonprofit Kft. a panaszt annak beérkeztétől számított 30 napon belül – mely egy alkalommal a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható – vizsgálja ki, amelynek eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Az ismeretterjesztő foglalkozással kapcsolatos panasz az alábbi határidőn belül tehető: a foglalkozás napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, a sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás tanúsítását követő 6 hónapon belül.

Amennyiben a Jelentkező panaszát a Nonprofit Kft. elutasítja, úgy a Jelentkező jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Jelentkező a Nonprofit Kft-vel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Jelentkező erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Jelentkező kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségéről, a békéltető eljárás menetéről a www. bekeltetes.hu honlapon kaphatnak az érdeklődők megfelelő tájékoztatást. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete is tartalmazza.

 1. Adatkezelés

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) rendelkezései alapján a Nonprofit Kft. tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a megadott személyes adatok tekintetében a létrejött szerződésre tekintettel a Nonprofit Kft. adatkezelőnek minősül, adatkezelési tevékenységét a mindenkori adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint végzi, amely ITT érhető el.

 1. Részvételi feltételek, kárfelelősség

5.1.         Alkohol, drog és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt álló Jelentkezők a workshopon – különös tekintettel arra, hogy gyakorlati részt is tartalmaz a workshop tematikája – nem vehetnek részt.

 • A Jelentkezők bármilyen értéktárgyat vagy használati eszközt (pl.: telefon, saját munkaeszköz) csak saját felelősségükre hozhatnak a workshopra. Azok elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből, avagy azok használatából eredő károkért a Nonprofit Kft-t felelősség nem terheli.
 • A Jelentkezők kötelesek az esetlegesen szükséges munkavédelmi oktatáson részt venni, és valamennyi vonatkozó előírást maradéktalanul betartani.
 • A Jelentkező teljes körű kártérítési felelősséget vállal a workshop során, vagy azzal összefüggésben, részére használatra átadott eszközökben, felszerelésekben a használat folytán keletkezett hibákért, hiányosságokért vagy károkért, valamint az általa a workshoppal összefüggésben okozott bármilyen egyéb károkért.
 • A résztvevő a workshopon saját felelősségre és kockázatára vesz részt.
 • A Nonprofit Kft. az általa fizetendő kártérítés mértékét – a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – korlátozza mindenkor maximum a károkozással érintett workshop regisztrációs díjának összegére. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja a Nonprofit Kft. felelősségének csökkentésére, kizárására irányuló rendelkezéseket.
 1. A Nonprofit Kft. adatai, elérhetőségei:

Név: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.

székhelye: 9825 Oszkó, Molnár Antal u. 4.

adószáma: 13935483-2-18

cégjegyzékszám: 18-09-107189

képviseli: Kovács István, ügyvezető

 1. Záró rendelkezések

A felek rögzítik, hogy a szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak. A szerződéssel kapcsolatos jogvitákban az általános, a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.