Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Érdeklődő!

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni összhangban az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról)

Társaságunknál a szolgáltatásokat igénybe vevők, illetőleg törvényes képviselőik személyes adatainak a kezelése történik a jogszabályi rendelkezések betartása, és a lehető legnagyobb adatbiztonságra törekvés mellett. A jelen adatkezelési tájékoztatóval az adatok kezelésének jogalapjáról, feltételeiről, illetőleg az érintettek jogosultságairól kívánjuk Önöket tájékoztatni.

 
 
 1. Az adatkezelő neve:
 

Név: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.

székhely, levelezési cím: 9825 Oszkó, Molnár Antal u. 4.

telefonszám:06 30 378 02 25

e-mail cím: info@pannonhelyitermek.hu

Az adatkezelő képviselője: Kovács István

telefonszáma: 06 30 378 02 25

e-mail címe: istvan.kovacs@westpannon.hu

 
 
 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:
 

név: Németh Viktória

levelezési cím: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.

telefonszám: 06 30 602 28 47

e-mail cím: nemeth.viki@pannonhelyitermek.hu

 
 
 1. A www.pannonhelyitermek.hu webáruház és webshop használata során az adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi:
 
 • A weboldalon történt regisztráció során végzett adatkezelés
 

Az adatkezelés célja: A Webáruházon történő vásárláshoz szükséges regisztráció végrehajtása, az érintettek mint vevők által leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései alapján. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

– A kezelt adatok köre:

 • természetes személy esetén: regisztrációs név, jelszó, név, számlázási cím (település, utca, házszám, irányítószám), szállítási cím (település, utca, házszám, irányítószám) telefonszám, e-mail cím;
 • jogi személy esetén: regisztrációs név, jelszó, név, számlázási cím (település, utca, házszám, irányítószám), szállítási cím (település, utca, házszám, irányítószám), adószám, képviseletre jogosult neve, szervezeti e-mail címe, illetőleg munkahelyi telefonszáma,
 
 • automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Automatizált döntéshozatal nem valósul meg.
 • harmadik országok felé történő adattovábbítás: nincsen
 
 • adattörlésre előirányzott határidő:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a felhasználó fiókjának végleges törléséig, melyet a felhasználó az Adatkezelő 1. pontjában meghatározott elérhetőségeire eljuttatott kérelmében kérhet, illetőleg a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció, továbbá 2 évi inaktivitás esetén a regisztrációnak az Adatkezelő általi törléséig.

 
 
 • Adatfeldolgozók:
  • REGIONÁLIS HUMÁN INNOVÁCIÓ Képzési Közhasznú Nonprofit Kft. Kft. székhely: 9700 Szombathely, Lőportár u. 7/A/1. Cégjegyzékszám: 18-09-107519) Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás
 
 • A társaságunk által üzemeltetett webshopon (www.pannonhelyitermek.hu) keresztül végzett értékesítés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése
 
 • adatkezelés célja: a webshopban történő vásárlás céljából a vásárló megfelelő beazonosítása, a vásárláshoz szükséges regisztráció végrehajtása, az érintettek mint vevők által leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése
 • kezelt adatok köre:
  • természetes személy esetén: regisztrációs név, jelszó, név, számlázási cím (település, utca, házszám, irányítószám), szállítási cím (település, utca, házszám, irányítószám) telefonszám, e-mail cím;
  • jogi személy esetén: regisztrációs név, jelszó, név, számlázási cím (település, utca, házszám, irányítószám), szállítási cím (település, utca, házszám, irányítószám), adószám, képviseletre jogosult neve, szervezeti e-mail címe, illetőleg munkahelyi telefonszáma,
 
 • az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont: az adatok kezelése az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, illetőleg GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont jogi kötelezettség teljesítése
 • automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Automatizált döntéshozatal nem valósul meg.
 • harmadik országok felé történő adattovábbítás: nincsen
 • adattörlésre előirányzott határidő:
  • webshopon történő vásárlás esetén az adatkezelő az adatokat a szerződés fennállása alatt a szerződés teljesítése érdekében kezeli, míg a Ptk. szerinti elévülési időtartam alatt ( 5 év) jogos érdek jogalapon kezeli. A számla adatokat az adatkezelő a számla kiállítását követő 8. év december 31. napjáig kezeli.
 
 
 • Hírlevélre történő feliratkozás
 

Az adatkezelő hírleveleire az adatkezelő weboldalán fel lehet iratkozni. Hírlevél küldése esetén a felhasználók egyedi azonosítására az e-mail-cím szolgál .

 
 • Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról
 
 • Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pont]
 
 • A kezelt adatok köre:
 
 • dátum, időpont, e-mail-cím, vezetéknév, keresztnév, cím, ás, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás vagy leiratkozás időpontja,
 • automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Automatizált döntéshozatal nem valósul meg.
 
 • harmadik országok felé történő adattovábbítás: nincsen
 
 • adattörlésre előirányzott határidő: Az adatkezelő a felhasználó utolsó aktivitásától (pl e-mail-megnyitás, kattintás) számított két év elteltével törli a személyes adatokat a hírlevélküldő rendszeréből, avagy amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, úgy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul törlésre kerülnek az érintett adatok.
 
 

3.4.Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő a honlapon sütiket (cookies) kezel. A sütik a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazzák, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

 

Átmeneti (session) cookie: egy munkamenet (oldallátogatás) után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a webáruház biztonságosabban tudjon működni, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden, a vásárláshoz, megrendeléshez kapcsolódó funkció kivétel nélkül, hibátlanul működjön.

 
 • A  kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 
 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 1-5 nap.
 
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 
 1. Az adatok megismerésére jogosultak
 

4.1. Adatkezelő szervezetén belül megismerésre jogosult személyek

 

A 3.1. pontban írt személyes adatok tekintetében a társaság szervezetén belül a személyes adatok megismerésére az alábbi munkakörű személyek jogosultak:

 

Varga Eszter – ügyvezető

 
 

5.Az érintettek jogai

 
 

5.1.Tájékoztatás kérése

 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerű rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 
 

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 
 

Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 
 

5.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha azt az érintett azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, avagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő jelen tájékoztatóban jelzett elérhetőségein. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

 

5.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

5.4.Adattovábbításhoz való jog

Az érintett kérheti azt, hogy a rá vonatkozó, általa megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára az adatkezelő közvetlenül továbbítsa (GDPR 20 cikk).

 

5.5. Hatósági, bírósági jogorvoslat

 

5.5.1. Panasztétel, eljárás indítás az adatvédelmi hatóságnál:

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

5.5.2. Bírósági jogorvoslat
Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat, ha személyes adatainak kezelőse körében jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

5.3. Panasz a tisztviselőnél:

Amennyiben az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordulhat:

Név: Németh Viktória

e-mail:nemeth.viki@pannonhelyitermek.hu

 

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

 

6.Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az általa kezelt adatokat különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, hozzáférhetővé tétellel, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisüléssel, sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válással kapcsolatban.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 

Kelt: 2020.december. 01.

 

Kovács István

ügyvezető

Pannon Helyi Termék Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

adatkezelő képviseletében